Είναι γνωστό πως το σκυρόδεμα που περιβάλλει τους οπλισμούς, λειτουργεί ως μέσο παθητικής προστασίας τους λόγω του αλκαλικού του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα η επαφή με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) και το νερό, προκαλλούν την ενανθράκωση του σκυροδέματος. Το διοξείδιο του άνθρακα αντιδράει με το υδροξείδιο του ασβεστίου και παράγεται ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί το PH και να αποκτήσει τιμές χαμηλότερες του 9,0. Κατά συνέπεια το περιβάλλον του σκυροδέματος σταματά να είναι πλέον αλκαλικό και να προστατέυει τους χάλυβες οπλισμού και ξεκινάει η διαδικασία της διάβρωσης τους. Ca(OH)2 + CO2 à CaCO3 + H2O

Η διαδικασία λοιπόν της επαναλκαλοποιήσης του σκυροδέματος έχει ως πρωταρχικό στόχο να επαναφέρει το PH σε μεγαλύτερη του 9,0 τιμές. Για να το επιτύχουμε αυτό χρειαζόμαστε την παρουσία εξωτερικού ηλεκτρικού δυναμικού (παροχή συνεχούς ρεύματος), μια άνοδο και μια κάθοδο. Η μέθοδος αποσκοπεί στο να εισάγει συνεχές ρεύμα με ένα σύστημα ανόδου, (ενεργό τιτάνιο και ηλεκτρολύτης) και ενός απορροφητικού υδρόφιλου μανδύα στον οποίο θα τοποθετηθεί η άνοδος. Ως κάθοδος λειτουργούν οι χάλυβες οπλισμού. Το αλκαλικό υλικό σταδιακά εισχωρεί μέσα στο σκυρόδεμα και έτσι επιτυγχάνεται  η επαναλκαλοποιήση του. Η αντίδραση στην κάθοδο παράγει ιόντα υδροξυλίου με συνέπεια την αύξηση του ph κοντά στον οπλισμό σε τιμές που φτάνουν στο 14 καθώς και στις ζώνες γύρω από τον οπλισμό.

Η ποσότητα του υδροξειδίου που παράγεται γύρω από τον οπλισμό και του ανθρακικού νάτριου που θα διεισδύσει στο σκυρόδεμα είναι ανάλογες με την τάση του ρεύματος που θα εφαρμόσουμε και τη διάρκεια της εφαρμογής.  Η παραπάνω διαδικασία εγγυάται τη διατήρηση του σκυροδέματος ως παθητική προστασία του οπλισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της εφαρμογής.

Αναλυση Τρόπου Εφαρμογής

  1. Αρχικά, αφαιρείται το “μολυσμένο” σκυρόδεμα, καθαρίζεται από το σοβά και τις τυχόν προηγούμενες επεμβάσεις.
  2. Γίνεται επάλειψη με υδροξείδιο του ασβεστίου και τσιμέντο.
  3. Κατόπιν, τοποθετείται η κάθοδος πάνω στον οπλισμό
  4. Κατασκευάζεται νέο σκυρόδεμα.
  5. Στη συνέχεια ,τοποθετείται η άνοδος στην επιφάνεια του νέου σκυροδέματος.
  6. Μετά τοποθετείται ο υδρόφιλος μανδύας που περιέχει διάλυμα ιόντων υδροξυλίου.
  7. Τέλος, γίνεται η σύνδεση με το ηλεκτρικό σύστημα τροφοδοσίας.