Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ορίσουµε τι είναι καθίζηση. Καθίζηση είναι η υποχώρηση ή παραμόρφωση του εδάφους, που προκαλείται από το βάρος ενός
τεχνικού έργου, που βρίσκεται πάνω σ’ αυτό. Είναι δηλαδή η συµπίεση του εδάφους, όταν το υπερκείμενο έργο υπερβεί την αντοχή του. Το φαινόμενο αυτό
συνδέεται µε διάφορους γεωλογικούς – γεωτεχνικούς παράγοντες, την τοπογραφία – μορφολογία της περιοχής, το ύψος των βροχοπτώσεων και ιδίως
τις απότομες θεομηνίες, τη σεισμικότητα της περιοχής, το είδος της κατασκευής, τον τύπο της θεμελίωσης της, την καταλληλότητα των κατασκευαστικών υλικών
και, βέβαια, τη σωστή επίβλεψη κατά το χρόνο κατασκευής του έργου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες καθιζήσεων. Οι γενικές ή ολικές και οι διαφορικές. Γενικές ή ολικές καθιζήσεις είναι εκείνες στις οποίες το έδαφος υποχωρεί ομοιόμορφα και «συµπαρασύρει» ομοιόμορφα το υπερκείμενο έργο. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι ρωγμές που δημιουργούνται, είναι συνήθως λίγες και αδύνατες. Τουναντίον, στις διαφορικές καθιζήσεις το έδαφος υποχωρεί, ανομοιόμορφα µε αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνήθως πολλές και μεγάλες ρωγμές µε, συνήθως, διαφορετική κλίση και κατεύθυνση.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης των καθιζήσεων και των ρωγμών που προκύπτουν από αυτές. Αποτελεσματικότητα και κόστος ποικίλουν αφού εξαρτώνται από πολυάριθμους παράγοντες.

Εμείς προτείνουμε μια λύση άκρως αποτελεσματική στις περιπτώσεις καθίζησης που προκαλείται από την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και την αποστράγγιση του εδάφους κάτω από το κτίριο. Στις περιπτώσεις αυτές το αργιλώδες υπέδαφος κάτω και γύρω από τα θεμέλια της κατασκευής “στεγνώνει” με αποτέλεσμα να γίνεται σαθρό και να υποχωρεί κάτω από το βάρος του κτιρίου.

Η μέθοδος μας, χωρίς εκτεταμένες εργασίες (διαρκούν 1-2 ημέρες) επιτυγχάνει με τη βοήθεια ηλεκτροδίων, που τοποθετούνται στο έδαφος, να διατηρήσει το αργιλώδες υπέδαφος  σε μια μόνιμη, σταθερή, νοτισμένη κατάσταση.

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας μαζί μας εδώ